တၢ်ယီၤခါကလံၤဖိ 2022

တၢ်ယီၤခါအံၤ ဖးလံာ်တုၤထီၣ်ဘးနတၢ်ပညိၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ယီၤခါကလံၤဖိ တုၤအိၣ်က့ၤလၢ 2022 လံႋ အိၣ်ကတီၤသးလၢကဖးလံာ်ဒ်တကွဲၤလၢတၢ်ယီၤခါအံၤဒ်နဖးလံာ်လဲၢ်လၢနပာ်လီၤတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်အသိးတက့ၢ်ႋ လၢတနံၣ်အံၤ ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်အါမး မ့ၢ်လၢပဟဲစိာ်က့ၤတၢ်မူးတၢ်ပွဲတဖၣ် တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢအမူးတဖၣ် ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမၤလၢနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤႋ

စးထီၣ်မၤအီၤသ့ဒ်အံၤ-

●      ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ် ပှၤသးစၢ်တဖၣ် ဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် ဆဲးလီၤမံၤသ့လၢပှာ်ယဲၤဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢနီၢ်ကစၢ် ဒီးဟဲဟံးန့ၢ်ဘၣ် အတၢ်ဖးလံာ်လီၢ်လၢတၢ်ယီၤခါဂီၢ်ဖဲလံာ်ရိဒၢးသ့န့ၣ်လီၤႋ နဟဲဟံးန့ၢ်ဘၣ်ကလီစ့ၢ်ကီးနလံာ်လဲၢ်န့ၣ်လီၤႋ ထုးလီၤတၢ်ဖးလံာ်လီၢ်လၢပှာ်ယဲၤလၢကစဲးကျံးထီၣ်လၢဟံၣ်ခီဖျိစံၢ်လီၤဆဲအံၤႋ

●      ကွဲးလီၤနတၢ်ဖးလံာ်အတၢ်ပညိၣ်ဒီးမၤပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနဖးလံာ်အဂီၢ်ခီဖျိတၢ်စူးကါနတၢ်ဖးလံာ်အလီၢ်ႋ နပာ်လီၤတၢ်ဖးလံာ်အတၢ်ပညိၣ်လၢနဘၣ်သးသ့ထီရီၤတမံၤလီၤႋ တဘၣ်ပျံၤလၢကသ့ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အသီတဂ့ၤ - မၤကွၢ်တၢ်မၤလၢအသီ ပာ်ပညိၣ်လီၤတၢ်လၢနကဖး၀ံၤဘၣ်အီၤအတၢ်ရဲၣ်လီၤ မ့တမ့ၢ် မၤပနီၣ်လၢအမံးနံး နၣ်ရံၣ် ကဘျံးပၤ မ့တမ့ၢ် လံာ်ဘ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်ႋ သးဖှံးလၢတၢ်ဖးလံာ်လဲၢ်တက့ၢ်ႋ

●      နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢတၢ်ဖးလံာ်အဂီၢ် နဟဲသံကွၢ်ဘၣ်ပှၤ ဃုကွၢ်ဘၣ်လံာ်လဲၢ်အမံၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် မၤပှဲၤလီၤတၢ်လၢနဘၣ်သးအလံာ်ကွီၣ်ဒိသ့ထီဘိန့ၣ်လီၤႋ

●      ဟဲသးဖှံသကိးဒီးပှၤလၢတၢ်ယီၤခါကလံၤဖိအမူးတက့ၢ်ႋ စံၢ်လီၤလၢကကွၢ်ဘၣ်နံၤသီတက့ၢ်ႋ အိၣ်ကတီၤသးလၢကဟဲသးဖှံဘၣ်ဖဲ မုၢ်ဖီဖးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်သူၣ်ဖှံးသးညီ တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢသကိးတၢ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီသိလ့ၣ် ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအမုာ်ဂုၤဂၤတဖၣ်တက့ၢ်ႋ

●      ဃုကွၢ်ဘၣ်နမံၤလၢ တၢ်ယီၤခါကလံၤဖိ လံာ်တယၢ်တက့ၢ်ႋ

●      မၤန့ၢ်ဘၣ်နီၣ်စဲပနီၣ်လၢနတၢ်ဖးလံာ်အလီၢ် ဒီးဟံးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးဖဲနတုၤထီၣ်နတၢ်ဖးလံာ်အတၢ်ပညိၣ်ဖဲတၢ်ယီၤခါကတၢၢ်တက့ၢ်ႋ

မုၢ်ဖီဖးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်သူၣ်ဖှံးသးညီ

တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီသိလ့ၣ် ဒီးတၢ်သးဖှံ


6 - 8 pm | လါယူၤ 10 သီ | လါယူၤလံ 8 သီ | လါအီးကူာ် 12 သီ

Special thanks to the Friends of the Chapel Hill Public Library. (Karen)Image